اطلاعات تماس

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

تسلط بر نرم افزارهاي

تسلط بر نرم افزارهاي:
ETABS 2000
SAP 2000
SAFE
Ansys
AUTOCAD
Geo office
Plaxis
Office (Word, Excel ,PowerPoint)
زبان برنامه نويسي MATLAB

علايق و توانمندی ها

مشاوره و اجرا:
تسليح خاک بوسيله ژئوسينتتيکها و روشهاي نوين ديگر
طراحي و محاسبه پي هاي سطحي و عميق
طراحي سازه هاي مرتبط با خاک و سنگ (ديوار حائل, تونل سازي,پي سازي در محيط سنگي سد خاکي)
خاکهاي مساله دار(رمبنده, واگرا, متورم شونده, رس حساس و روانگرا)
بهينه يابي(Optimization)
طراحي ديناميکي سازه هاي مرتبط با خاک و سنگ

تدريس:
دروس سا زه اي (زلزله, استاتيک ، مقاومت مصالح، تحليل سازه، بتن)
دروس خاک و پي (پي، سدخاکي، تونلسازي, طراحي سازه هاي خاکي, اندر کنش خاک و سازه, آناليز حدي در مکانيک خاک)
نرم افزارهاي تخصصي ژئوتکنيکي
دروس رياضي( جبر پيشرفته, حساب تغييرات, رياضيات مهندسي)

Best UK free betting sites with gbetting.co.uk