بخش اول: مجلات علمي و پژوهشي، کنفرانس ها

1- Optimization of Artificial Neural Networks for the Prediction of Maximum Bearing Capacity in Reinforced Sand
Arash Totonchi
اولين کنفرانس مهندسي و مديريت زير ساختها، دانشگاه تهران

2- بررسي تعداد سيکلهاي مجاز در تخليه سريع
آرش توتونچي,دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي راه و ساختمان دانشگاه شيراز
مجتبي جهان انديش,استاديار بخش راه و ساختمان دانشگاه شيراز
کنفرانس ملي عمران تبريز

3- بهينه يابي محل ژئوگريد ها براي بهبودي ظرفيت باربري در خاک مسلح بوسيله
 الگوريتم ژنتيک
آرش توتونچي,دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه شيراز
مجتبي جهان انديش,استاديار بخش راه و ساختمان دانشگاه شيراز
کنفرانس ملي عمران تبريز

4- بررسي  رفتار تونلهاي حفر شده در محيطهاي خاکي و سنگي همگن تحت بارهاي ديناميکي
آرش توتونچي,دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي راه و ساختمان دانشگاه شيراز
مجتبي جهان انديش, استاد يار بخش راه و ساختمان دانشگاه شيراز
See5

5- ارائه روشي تقريبي در بررسي پايداري ديناميکي شيروانيهاي خاکي با استفاده از
تئوري   Wavelet
آرش توتونچي، دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي راه و ساختمان، گرايش ژئوتکنيک دانشگاه شيراز
قاسم حبيب آگهي، استاد دانشگاه شيراز، بخش راه و ساختمان
ارسلان قهرماني، استاد دانشگاه شيراز، بخش راه و ساختمان
کنفرانس ملي عمران تبريز

6- بررسي تاثير نوع بدنه سد بر رفتار ديناميکي سدهاي خاکي و سنگريزه‌اي، قسمت اول: مطالعات موردي
 آرش توتونچي،See5
7- بررسي تاثير نوع بدنه سد بر رفتار ديناميکي سدهاي خاکي و سنگريزه‌اي، قسمت دوم: روشهاي عددي و تجربي
 آرش توتونچيSee5,

8- بررسي خواص پالسگونه زلزله نزديک گسل در پاسخ ديناميکي سازه ها
 با استفاده از تئوري المان محدود
آرش توتونچي، اولين کنفرانس ملي سازه، زلزله و ژئوتکنيک، بابلسر

9- INVESTIGATION ON NEAR FIELD EARTHQUAKE SPECIFICATIONS IN STRUTURAL DYNEMIC RESPONSE CONCIDERING SOIL STRUCTURE INTERACTION EFFECTS
Arash Totonchi, PhD Student of seismic geotechnic branch
Proceedings of the 3rd International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz, Iran, 20-22 October 2010


10- راهکارهاي ترميم بتن آسيب ديده در کانال هاي انتقال آب ويژه شبکه هاي
مارون و بهبهان خوزستان
آرش توتونچي، دانشجوي دکتري مهندسي عمران- ژئوتکنيک لرزه اي
کنفرانس مديريت بحران آب

11- بررسي تاثير خاکهاي واگرا در تخريب کانال انتقال آب ويژه شبکه جايزان استان خوزستان
آرش توتونچي، دانشجوي دکتري مهندسي عمران- ژئوتکنيک لرزه اي
کنفرانس مديريت بحران آب

12- تخمين تغيير مکان ديوارهاي حائل مسلح با ژئوسينتتيک بوسيله هوش مصنوعي
آرش توتونچي، دانشجوي دکتري مهندسي عمران- ژئوتکنيک لرزه اي
اولين کنفرانس مهندسي و مديريت زير ساختها، دانشگاه تهران

13- بررسي تاثير خواص خاکهاي واگرا در ايجاد ترک در کانالهاي انتقال آب و نحوه کنترل آنها
آرش توتونچي، دانشجوي دکتري مهندسي عمران- ژئوتکنيک لرزه اي
کنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار

 

تسلط بر نرم افزارهاي

تسلط بر نرم افزارهاي:
ETABS 2000
SAP 2000
SAFE
Ansys
AUTOCAD
Geo office
Plaxis
Office (Word, Excel ,PowerPoint)
زبان برنامه نويسي MATLAB

علايق و توانمندی ها

مشاوره و اجرا:
تسليح خاک بوسيله ژئوسينتتيکها و روشهاي نوين ديگر
طراحي و محاسبه پي هاي سطحي و عميق
طراحي سازه هاي مرتبط با خاک و سنگ (ديوار حائل, تونل سازي,پي سازي در محيط سنگي سد خاکي)
خاکهاي مساله دار(رمبنده, واگرا, متورم شونده, رس حساس و روانگرا)
بهينه يابي(Optimization)
طراحي ديناميکي سازه هاي مرتبط با خاک و سنگ

تدريس:
دروس سا زه اي (زلزله, استاتيک ، مقاومت مصالح، تحليل سازه، بتن)
دروس خاک و پي (پي، سدخاکي، تونلسازي, طراحي سازه هاي خاکي, اندر کنش خاک و سازه, آناليز حدي در مکانيک خاک)
نرم افزارهاي تخصصي ژئوتکنيکي
دروس رياضي( جبر پيشرفته, حساب تغييرات, رياضيات مهندسي)

Best UK free betting sites with gbetting.co.uk